Garantii

Garantii

Pretensioonide esitamise kord

 • HJ veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 • Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul HJ veebipoe poole esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 • Kaebuste vastuvõtmise aluseks o­n HJ veebipoe poolt väljastatud arve/saateleht. Mõnede toodete puhul ka lisaks vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber o­n rikutud või loetamatu, o­n HJ veebipoel õigus keelduda tasuta garantiiremondist.
 • Kui HJ veebipoel o­n põhjust kahelda selles, kas tootel ilmnenud viga o­n tingitud tootmispraagist või tarbija süül, tõendatakse vea tekke põhjused ekspertiisis.
 • Esimese kuue kuu jooksul pärast ostu sooritamist o­n puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus HJ veebipoel.
 • Pärast kuue kuu möödumist tasub tõendamisega seotud kulud süüdi olev pool.
 • Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada kauba kasutamise.
 • Puudusega kauba parandamise võiasendamise lepivad HJ veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud (posti-, veo-, tööjõu-ja materjalikulu) katab HJ veebipood.
 • HJ veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte-eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensiooni e-postiaadressileinfo@hammerjack.eu, milles on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 • Tarbijal on õigus nõuda HJ veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui HJ veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, HJ veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Garantiitingimused

 • HJ veebipood vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid.
 • HJ veebipood on kohustatud lubatud perioodil kõrvaldama defektid, mida tootja määratleb oma garantiitingimustes.
 • Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendi kuupäevast.
 • Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

Garantii teostus

 • Garantiihoolduse teostamise aluseks o­n HJ veebipoe poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber o­n rikutud või loetamatu, o­n HJ veebipoel õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

Garantii alla ei kuulu:

 • Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest (kõrvalised esemed, vedelikud, putukad, üleliigne tolm jne.).  
 • Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n tekkinud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine, seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesad, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.). 
 • Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest. 
 • Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida o­n teostanud HJ veebipoe poolt mittevolitatud isik. 
 • Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud seadmete väärast kasutamisest ja kasutamisjuhendi nõuete eiramisest. 
 • Ekspluatatsioonihäired, mis o­n tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.
 • Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste detailide kulumine.

Ilusat kasutamist!